Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVI Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 23.11.2023, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji
 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 7.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2023

   PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (740,93KB)

  2. 7.2. określenia stawek podatku od środków transportowych

   PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (1,16MB)

  3. 7.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP i Kandydata na strażaka ratownika OSP

   PDFUchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika i Kandydata na strażaka ratownika OSP.pdf (94,65KB)

  4. 7.4. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

   PDFUchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.pdf (503,76KB)

  5. 7.5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

   PDFUchwała w sprawie przyjęciua Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (363,29KB)

  6. 7.6. współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów” planowanego do współfinansowania w ramach działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027

   PDFUchwała w sprawie współdzaiałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego Centrum Pomocy 2.pdf (141,67KB)

  7. 7.7. współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów planowanego do współfinansowania w ramach działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027.

   PDFUchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego Trudny start lepsza przyszłość3.pdf (136,77KB)

  8. 7.8. przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

   PDFUchwała w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.pdf (68,57KB)

   PDFZałącznik do Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej AO.pdf (2,20MB)

   PDFZałącznik do Planu Zrównoważonej Mobilności miejskiej AO.pdf (762,38KB)

  9. 7.9. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023

   PDFUchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2024-2028.pdf (634,71KB)

  10. 7.10. przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej

   PDFUchwała w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy.pdf (142,97KB)

 8. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023
 9. 9. Interpelacje radnych
 10. 10. Zapytania radnych
 11. 11. Wolne wnioski i interpelacje
 12. 12. Zakończenie sesji