Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Murów.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2003-07-03.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-10-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-04-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Anna Kurowska, a.kurowska@murow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 42 14 034 wew.120 lub 508 670 872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
Adres: ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-030 Murów, Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
Tel.: +48774214034
Faks: +48774214032
E-mail:
Strona internetowa: www.murow.pl

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK URZĘDU GMINY
Adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

 • W otoczeniu budynku znajduje się parking z bezpośrednim dojściem do budynku Urzędu.
 • Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się dzwonek przywoławczy.
 • Sekretariat i biuro podawcze znajduje się na pierwszym piętrze na prawo na końcu korytarza. W budynku nie ma windy.
 • Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • Pracownik urzędu obsługuje taką osobę bezpośrednio przy schodach.

Poszczególne biura zlokalizowane są na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze budynku. Informacja o ich rozmieszczeniu znajduje się na tablicy informacyjnej na parterze po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

TYMCZASOWA SIEDZIBA URZĘDU GMINY

Adres: ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej.

 • Przed budynkiem Sali Gimnastycznej znajduje się parking.
 • Wejście do tymczasowej siedziby Urzędu znajduje się w łączniku między szkołą a salą gimnastyczną.
 • Wejście dostępne jest z poziomu chodnika.
 • Po lewej stronie na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy.
 • Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy wejściu do budynku.
 • Przestrzeń parteru jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, dostępna jest również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem u Koordynatora Dostępności poprzez e-mail: a.kurowska@murow.pl, listownie lub faxem 77 42 14 032 z wyłączeniem sytuacji nagłych