Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 29.06.2023, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji

  PDFPROTOKÓŁ Nr XLVIII.2023 z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r.pdf (158,14KB)

  PDFPROTOKÓŁ Nr XLIX .2023 z obrad XLIX sesji Rady Gminy Murow z dnia 25 maja 2023r.pdf (165,30KB)

  PDFProtokół Nr XLVII.2023 z obrad XLVII sesji Rady Gminy Murów z dnia 23.03.2023r.pdf (544,42KB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
  1. 6.1. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
  2. 6.2. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.

   PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.pdf (144,37KB)

  3. 6.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2022 rok

   PDFSprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.pdf (96,74KB)

  4. 6.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Murów za rok 2022

   PDFSprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Murów za 2022 rok.pdf (1,45MB)

  5. 6.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za 2022 r.

   PDFSprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za rok 2022.pdf (698,49KB)

  6. 6.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 r.

   PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf (2,63MB)

 7. 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Murów za 2022 rok

  PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2022 rok.pdf (1,12MB)

 8. 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2022 rok
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania

  PDFUchwała w sprawi udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf (33,61KB)

 10. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2022 rok
  1. 10.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2022 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2022,

   PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gmin y Murów za 2022 r.-sig.pdf (3,54MB)

  2. 10.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Murów za 2022 r.

   PDFUchwała Nr 104 2023 z dnia 18.04.2023r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Murów za 2022 rok.pdf (273,69KB)

  3. 10.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2022 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2022 rok
  4. 10.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu

   PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022.pdf (40,06KB)

  5. 10.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu
  6. 10.6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2022 r.

   PDFuchwała Nr 247.2023 RIO z dnia 13.06.2023r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok.pdf (94,60KB)

  7. 10.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2022

   PDFUchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2022.pdf (45,44KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 11.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023

   PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (1,32MB)

  2. 11.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036

   PDFUchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (917,42KB)

  3. 11.3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu

   PDFUchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.pdf (42,85KB)

  4. 11.4. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa

   PDFUchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa.pdf (71,15KB)

  5. 11.5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych

   PDFUchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego.pdf (56,50KB)

  6. 11.6. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji 1.pdf (41,83KB)

  7. 11.7. współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 3” planowanego do współfinansowania w ramach działania 5.6 Edukacja przedszkolna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027

   PDFUchwała w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 3.pdf (110,96KB)

  8. 11.8. wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o tych kandydatach

   PDFUchwała w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.pdf (72,33KB)

  9. 11.9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

   PDFUchwała w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (37,18KB)

  10. 11.10. przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów za lata 2021-2022

   PDFUchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów.pdf (3,98MB)

  11. 11.11. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

   PDFUchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (51,52KB)

  12. 11.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na okres 10 lat, z dotychczasowymi użytkownikami

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz umów odpłatnego udostępniania powierzchni gruntu celem zagospodarownia na obiekt tymczasowy na okres 10 lat.pdf (94,62KB)

 12. 12. Interpelacje radnych
 13. 13. Zapytania radnych
 14. 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. 15. Zakończenie sesji