Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Gminy Murów

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się
w poniedziałek 21 listopada 2022 r.  o godz. 14.00  w sali obrad filii bibliotecznej w Zagwiździu.

Termin: 24.11.2022, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji
 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 7.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022
  2. 7.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036
  3. 7.3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienień od tego podatku

   PDF3.Stawki podatku od nieruchomości.pdf (254,75KB)

  4. 7.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

   PDF4..Stawka opłaty za odpady.pdf (202,94KB)

  5. 7.5. uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów

   PDF5.Uchwała.Projekt.Miejscowy Plan Murów_2.pdf (9,71MB)

  6. 7.6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

   PDF6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (310,99KB)

   PDF6a.PROJEKT FINANSOWY GKRPA 2023.pdf (18,78KB)

  7. 7.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026

   PDF7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami.pdf (76,46KB)

   PDFGMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2023-2026.pdf (3,25MB)

  8. 7.8. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

   PDF8.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (445,46KB)

  9. 7.9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe

   PDF9.Stawka za 1 km przebiegu pojazdu.pdf (77,14KB)

  10. 7.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDF10.Porozumienie Opole żłobki.pdf (37,42KB)

  11. 7.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDF11.Porozumienie Dobrzeń Wielki żłobki.pdf (38,31KB)

  12. 7.12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

   PDF12.Porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki tansport.pdf (51,54KB)

 8. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022
 9. 9. Interpelacje radnych
 10. 10. Zapytania radnych
 11. 11. Wolne wnioski i informacje