Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX sesja Rady Gminy Murów

Termin: 22.06.2022, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji
 2. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
  1. 4.1. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
  2. 4.2. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.

   PDFsprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (950,64KB)

  3. 4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2021 rok

   PDFsprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2021 rok.pdf (702,45KB)

  4. 4.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Murów za rok 2021

   PDFSprawozdanie z działalności ZIdsPPR za 2021 r..pdf (9,04MB)

  5. 4.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie za 2021 r.

   PDFSprawozdanie z działalności GOPS w Murowie za 2021 r..pdf (6,67MB)

  6. 4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r.

   PDFOcena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r..pdf (13,64MB)

 5. 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2021 rok

  PDFzalacznik-do-zarzadzenia-nr-or-0050362022-wojta-gminy-murow-z-dnia-19-maja-2022-roku.pdf (2,72MB)

 6. 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2021 rok
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania

  PDFw sprawie udzielenia WG wotum zaufania.pdf (216,50KB)

 8. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Z wykonania budżetu za 2021 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2021 rok
  1. 8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2021 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok2021,

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2021.pdf (33,86MB)

  2. 8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Murów za 2021 r.

   PDFw sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Murów za 2021 r..pdf (290,85KB)

  3. 8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2021 rok
  4. 8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok

   PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021.pdf (257,26KB)

  5. 8.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu
  6. 8.6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2021 r.

   PDFUchwała 185 2022 Murów-sig.pdf (251,52KB)

  7. 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021

   PDFw sprawie udzielenia-nieudzielenia absolutorium WG za rok 2021.pdf (277,19KB)

 9. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 9.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022

   PDFw sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf (3,50MB)

  2. 9.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036
  3. 9.3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf (323,69KB)

  4. 9.4. odwołania Skarbnika Gminy Murów

   PDFw sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów.pdf (291,73KB)

  5. 9.5. powołania Skarbnika Gminy Murów

   PDFw sprawie powołania Skarbnika Gminy Murów.pdf (339,32KB)

  6. 9.6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów

   PDFustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem.pdf (434,37KB)

  7. 9.7. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023

   PDFw sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022-2023.pdf (270,57KB)

  8. 9.8. zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów

   PDFzmieniająca uchwałę Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15.10.2020 r..pdf (431,85KB)

 10. 10. Interpelacje radnych.
 11. 11. Zapytania radnych
 12. 12. Wolne wnioski i informacje.