Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX sesja Rady Gminy Murów

Termin: 23.06.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2020 rok

  PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2020 rok.pdf (2,51MB)

 6. 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2020 rok
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania

  PDFw sprawie udzielenia Wójtowi gminy Murów wotum zaufania.pdf (218,42KB)

 8. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2020 rok
  1. 8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetuGminy Murów za rok 2020 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok2020,

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Murów za 2020 rok z opinią RIO (1).pdf (31,81MB)

  2. 8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Murów za 2020 r.

   PDFUchwała RIO 752021.pdf (839,52KB)

  3. 8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2020 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2020 rok
  4. 8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok

   PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (250,41KB)

  5. 8.5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2020 r.

   PDFUchwała RIO 2132021.pdf (569,87KB)

  6. 8.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020

   PDFw sprawie udzielenianieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020.pdf (278,37KB)

 9. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 9.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021
  2. 9.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024
  3. 9.3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2020 rok

   PDFw sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów.pdf (956,29KB)

  4. 9.4. powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu

   PDFw sprawie powołania MRG i nadania jej statutu.pdf (308,31KB)

  5. 9.5. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjneg, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

   PDFw sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat.pdf (2,13MB)

  6. 9.6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

   PDFw sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf (694,11KB)

  7. 9.7. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022

   PDFw sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf (346,81KB)

  8. 9.8. określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec których Gmina Murów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu

   PDFw sprawie określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów i wychowanków.pdf (322,99KB)

  9. 9.9. zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa

   PDFw sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów SOłtysa.pdf (358,17KB)

  10. 9.10. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

   PDFw sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.pdf (1,46MB)

  11. 9.11. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

   PDFw sprawie zmiany zał. nr 1 do uchwały XXX-179-2013.pdf (393,79KB)

  12. 9.12. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów

   PDFw sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanowego zasobu gminy Murów.pdf (2,92MB)

  13. 9.13. upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów i złożenia wniosku o dofinansowanie

   PDFw sprawie upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia - PUSZCZYK.pdf (179,23KB)

 10. 10. Interpelacje radnych.
 11. 11. Zapytania radnych
 12. 12. Wolne wnioski i informacje.