Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 15.10.2020, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023
  3. 5.3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf (402,27KB)

  4. 5.4. uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów

   PDFw sprawie uchwalenia III zmiany SUiKZP + uzasadnienie.pdf (636,71KB)

   PDFMRW_001_tekst zmiany_v4_01.pdf (1,87MB)

   PDFrysunek 1.pdf.pdf (1,50MB)

   PDFRysunek2.pdf (1,50MB)

   DOCMRW_001_zalacznik_nr_4.doc (72,00KB)

  5. 5.5. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

   PDFprojekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości + uzasadnienie.pdf (999,90KB)

   PDFtabela - podatek od nieruchomości.pdf (383,14KB)

  6. 5.6. inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

   PDFw sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości + uzasadnienie.pdf (725,44KB)

  7. 5.7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

   PDFw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf (4,16MB)

  8. 5.8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,69MB)

  9. 5.9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabice

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości - Grabice + uzasadnienie.pdf (442,84KB)

  10. 5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat - Murów + uzasadnienie.pdf (455,61KB)

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje.