Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 28.05.2020, g. 14:00

Miejsce: zdalne posiedzenie Rady Gminy

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
  1. 4.1. sprawozdanie z działalności Wójta
  2. 4.2. sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
  3. 4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie za 2019 rok

   PDFsprawozdanie GBP za 2019 rok.pdf (1,04MB)

  4. 4.4. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2019 rok

   PDFsprawozdanie z działalności GKRPA.pdf (870,87KB)

  5. 4.5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.

   PDFsprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf (1,06MB)

  6. 4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

   PDFOcena Zasobów Pomocy Społecznej.pdf (14,13MB)

  7. 4.7. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Murów za rok 2019

   PDFSprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019.pdf (2,22MB)

  8. 4.8. sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Murowie w 2019 roku

   PDFSprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Murowie.pdf (3,82MB)

 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023
  3. 5.3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach

   PDFw sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Starych Budkowicach.pdf (411,40KB)

  4. 5.4. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku"

   PDFw sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (2,15MB)

  5. 5.5. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

   PDFw sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf (1,36MB)

 6. 6. Interpelacje radnych
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje