Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 25.11.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, sprawozdanie członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki.pdf (444,84KB)

  4. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr XVIII-129-2016 z dnia 10 czerwca 2016 r..pdf (928,69KB)

  5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

   PDFw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoości tej opłaty.pdf (1,15MB)

  6. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

   PDFW sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII-266-2018.pdf (378,93KB)

  7. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Murów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

   PDFw sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI.pdf (1,50MB)

  8. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

   PDFw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.pdf (3,04MB)

  9. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   PDFw sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (1,55MB)

 6. Interpelacje radnych
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje