Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane podstawowe

DANE PODSTAWOWE

 

Nazwa Gminy: Murów
Rodzaj: GW – Gmina wiejska
Adres: ul.Dworcowa 2
kod: 46-030
Miejscowość : Murów
Kontakt: (77) 4214-034,
Fax: (077) 4 214-032
e-mail:

mapa gm.murow.jpeg

___________________________________

Wójt Gminy: Michał Golenia

Liczba stałych mieszkańców : 5021
PDFIlość stałych mieszkańców gminy Murów na dzień 31 grudznia 2023 r.pdf (29,29KB)
Liczba radnych : 15

Gmina Murów leży w północnej części województwa opolskiego, w dorzeczu rzeki Odry, w strefie rolno-leśnej w kompleksie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje obszar 159,7 km2, co stanowi 1,7% powierzchni województwa i zajmuje 22 miejsce pod względem wielkości obszaru.
W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75 % powierzchni. Użytki rolne stanowią 20,2%, a pozostałe grunty – 4,8%.
Wiodącą rolę gospodarczą odgrywa rolnictwo i leśnictwo, zatrudniające 49 % ogółu pracujących. Uzupełniającą funkcję gospodarczą pełnią zakłady branży drzewnej.


Głównymi rzekami na terenie gminy są: Budkowiczanka, Bogacica, Grabica. Uzupełnienie systemu hydrograficznego stanowią liczne małe, krótkie cieki, rowy melioracyjne oraz stawy.

Najbliższe ośrodki miejskie: Opole, Wołczyn, Kluczbork położone są w promieniu 20-30 km.
Gmina Murów graniczy:
- od północy z gminą Wołczyn
- od wschodu z gminami: Kluczbork, Lasowice Wielkie,
- od południa z gminami Łubniany, Dobrzeń Wielki,
- od zachodu z gminą Pokój.
Gmina położona jest poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa i kraju. Najbliższe drogi tej rangi przebiegają przez gminy sąsiednie. Gmina powiązana jest z obszarami zewnętrznymi układem dróg powiatowych.


STATUS PRAWNY

Gmina jest podstawową jednostką podziału terytorialnego kraju.

Mieszkańcy Gminy z mocy prawa (art.16 Konstytucji RP i art.1 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym) tworzą wspólnotę samorządową.

Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Ustrój gminy, zakres działania i zadania gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz statut gminy uchwalony przez Radę Gminy Murów uchwałą Nr VII/37/203 z dnia 26 czerwca 2003 r., który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina wykonuje zadania własne, obejmujące sprawy z zakresu zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które określają ustawy.

W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodek pomocy społecznej).

Organami gminy są:
- Rada Gminy
- Wójt Gminy

Działalność organów jest jawna. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza do struktury organizacyjnej Państwa samorząd terytorialny jako podstawową formę organizacji życia publicznego w gminie.

Mienie komunalne gminy zostało nabyte nieodpłatnie, według kryterium zasięgu terytorialnego z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa w trybie przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32, poz.191).

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.
Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną osobą upoważnioną przez Wójta.


PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Oprócz zadań własnych gmina realizuje też zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.