Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Gminy Murów

Termin: 03.04.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku

  PDFDZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWIE W 2018 ROKU.pdf (544,89KB)

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

   PDF3. projekt uchwąły w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r..pdf (848,68KB)

  4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019

   PDF4. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym na rok budżetowy 2019.pdf (1,06MB)

  5. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

   PDF5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.pdf (905,07KB)

  6. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów

   PDF6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów.pdf (3,43MB)

  7. opłaty targowej

   PDF7. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (726,33KB)

  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu , w trybie bezprzetargowym

   PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy.pdf (506,47KB)

  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (500,88KB)

  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym

   PDF10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat.pdf (505,33KB)

  11. zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Budkowice na lata 2019-2027"

   PDF11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Budkowice na lata 2019-2027.pdf (371,24KB)

 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje