Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwały podjęte 7 lutego 2019 r.

PDFUchwała Nr IV-30-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (504,04KB)
PDFUchwała Nr IV-31-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022.pdf (3,54MB)
PDFUchwała Nr IV-32-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z WFOŚiGW.pdf (96,60KB)
PDFUchwała Nr IV-33-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf (95,50KB)
PDFUchwała Nr IV-34-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (96,89KB)
PDFUchwała Nr IV-35-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu.pdf (93,88KB)
PDFUchwała Nr IV-36-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV-226-2014 z dnia 13 marca 2014 r..pdf (93,21KB)
PDFUchwała Nr IV-37-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (156,75KB)
PDFUchwała Nr IV-38-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf (183,86KB)
PDFUchwała Nr IV-39-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (93,28KB)

 

Uchwały podjęte 28 lutego 2019 r.

PDFUchwała Nr V-40-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (366,69KB)
PDFUchwała Nr V-41-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku.pdf (90,93KB)
PDFUchwała Nr V-42-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany SUiKZP Gminy Murów.pdf (6,04MB)
PDFUchwała Nr V-43-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (195,15KB)
PDFUchwała Nr V-44-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r..pdf (92,30KB)
PDFUchwała Nr V-45-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (89,98KB)

 

Uchwały podjęte 3 kwietnia 2019 r.

PDFUchwała Nr VI-46-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów.pdf (153,41KB)
PDFUchwała Nr VI-47-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli.pdf (146,86KB)
PDFUchwała Nr VI-48-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (143,08KB)
PDFUchwała Nr VI-49-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów.pdf (174,79KB)
PDFUchwała Nr VI-50-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (141,87KB)
PDFUchwała Nr VI-51-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf (131,67KB)
PDFUchwała Nr VI-52-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (131,83KB)
PDFUchwała Nr VI-53-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat.pdf (132,63KB)
PDFUchwała Nr VI-54-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Budkowice na lata 2019 – 2027.pdf (452,37KB)

 

Uchwały podjęte 15 kwietnia 2019 r.

PDFUchwała Nr VII-55-2019 Rady Gminy Murów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Murów.pdf (958,93KB)
PDFUchwała Nr VII-56-2019 Rady Gminy Murów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego.pdf (135,37KB)

 

Uchwały podjęte 16 maja 2019 r.

PDFUchwała Nr VIII-57-2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (371,40KB)
PDFUchwała Nr VIII-58-2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022.pdf (3,60MB)
PDFUchwała Nr VIII-59-2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w w sprawie zmiany uchwały Nr VI-47-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r.pdf (141,80KB)
PDFUchwała Nr VIII-60-2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli.pdf (130,68KB)
 

Uchwały podjęte 27 czerwca 2019 r.

PDFUchwała Nr IX-61-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Murów wotum zaufania.pdf (87,88KB)
PDFUchwała Nr IX-62-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018.pdf (88,81KB)
PDFUchwała Nr IX-63-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018.pdf (89,67KB)
PDFUchwała Nr IX-64-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (549,80KB)
PDFUchwała Nr IX-65-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2018.pdf (226,88KB)
PDFUchwała Nr IX-66-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.pdf (93,67KB)
PDFUchwała Nr IX-67-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (212,88KB)
PDFUchwała Nr IX-68-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.pdf (93,69KB)
PDFUchwała Nr IX-69-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości.pdf (92,34KB)
PDFUchwała Nr IX-70-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat.pdf (91,02KB)
PDFUchwała Nr IX-71-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf (104,28KB)
PDFUchwała Nr IX-72-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości.pdf (98,56KB)

 

Uchwały podjęte 12 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała Nr X-73-2019 Rady Gminy Murów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf (93,61KB)
PDFUchwała Nr X-74-2019 Rady Gminy Murów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (438,05KB)

 

Uchwały podjęte 18 września 2019 r.

PDFUchwała Nr XI-75-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019.pdf (452,25KB)
PDFUchwała Nr XI-76-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Murów na lata 2019–2022.pdf (3,53MB)
PDFUchwała Nr XI-77-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie.pdf (91,95KB)
PDFUchwała Nr XI-78-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX-144-09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku.pdf (99,47KB)
PDFUchwała Nr XI-79-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr IX-71-2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku.pdf (96,31KB)
PDFUchwała Nr XI-80-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów.pdf (228,32KB)
PDFUchwała Nr XI-81-2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (950,45KB)
 

Uchwały podjęte 28 października 2019 r.

PDFUchwała Nr XII-82-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika.pdf (173,00KB)
PDFUchwała Nr XII-83-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika.pdf (90,48KB)
PDFUchwała Nr XII-84-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019.pdf (369,32KB)
PDFUchwała Nr XII-85-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (98,33KB)
PDFUchwała Nr XII-86-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr XI-80-2019 z dnia 18 września 2019 r..pdf (100,04KB)
PDFUchwała Nr XII-87-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gosp..pdf (91,89KB)
PDFUchwała Nr XII-88-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpad....pdf (643,36KB)
 

Uchwały podjęte 25 listopada 2019 r.

PDFUchwała Nr XIII-89-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (363,31KB)
PDFUchwała Nr XIII-90-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki.pdf (91,47KB)
PDFUchwała Nr XIII-91-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII-129-2016 Rady Gminy Murów.pdf (100,56KB)
PDFUchwała Nr XIII-92-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odp. kom..pdf (97,10KB)
PDFUchwała Nr XIII-93-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII-266-2018 Rady Gminy Murów.pdf (93,17KB)
PDFUchwała Nr XIII-94-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI.pdf (186,19KB)
PDFUchwała Nr XIII-95-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z org. pozarządowymi.pdf (196,87KB)
PDFUchwała Nr XIII-96-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (183,30KB)
 

Uchwały podjęte 30 grudnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XIV-97-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2023.pdf (3,11MB)
PDFUchwała Nr XIV-98-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020.pdf (1,32MB)
PDFUchwała Nr XIV-99-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf (476,75KB)
PDFUchwała Nr XIV-100-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Murów na lata 2019–2022.pdf (3,38MB)
PDFUchwała Nr XIV-101-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Miastem Opole.pdf (91,49KB)
PDFUchwała Nr XIV-102-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII-129-2016 Rady Gminy Murów.pdf (101,33KB)
PDFUchwała Nr XIV-103-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-128-2016 Rady Gminy Murów.pdf (98,64KB)
PDFUchwała Nr XIV-104-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności.pdf (101,59KB)
PDFUchwała Nr XIV-105-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków.pdf (99,80KB)
PDFUchwała Nr XIV-106-2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (407,32KB)