Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność gospodarcza

Wniosek o wpis do CEIDG

Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Murów, II piętro pokój nr 19
Telefon: (77) 4214034 wew. 106
Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz.646).

Rozpoczęcie sprawy:
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje poprzez wykorzystanie jednego z następujących trybów postępowania:

- zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,
- zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line,
  wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy,
- bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy,
- pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy.  
  Wniosek jest następnie przekształcony na wniosek elektroniczny przez pracownika Urzędu.
- przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Gminy.

Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Wniosek dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność na terenie Polski, mającej zamiar dokonania zgłoszenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia w zakresie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz CEIDG-1
2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (oryginał tego dokumentu do wglądu).

Opłata:
Brak opłat.

Czas załatwienia:
Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku - czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy.

Inne istotne informacje:
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykonywana działalność musi być określona zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD). Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Tryb odwoławczy:
Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki)
Link do strony internetowej CEIDG: kliknij tutaj
Przygotowanie wniosku online: kliknij tutaj.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
•  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
• pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
•  decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
II piętro pokój nr 19

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera zezwolenie oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie Urzędu.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
• 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeżeli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500zl
lub
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 37.500zł
• 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500zł.
lub
•  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 37.500zł
• 2.100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - jeżeli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 77.500zł
lub
• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, gdy wartość przekroczyła 77.000zł.


Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002 w trzech równych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

DOCoswiadczenie o wysokości sprzedaży.doc (35,00KB)

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się :

  • dla punktu detalicznego na czas nie krótszy niż 2 lata
  • dla punktu gastronomicznego na czas nie krótszy niż 4 lata.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży jest:
• posiadanie zezwolenia;
• wniesienie opłaty;
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producenta i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
• w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.


Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

Zezwolenia wydawane są maksymalnie na okres 2 dni.
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- ksero posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty:
Opłaty za jednorazowe zezwolenia wnoszone są przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń  tj:
- 43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo;
- 43,75zl na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;
- 175,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

DOCXwniosek o zezwolenie jednorazowe.docx (20,75KB)

DOCwniosek o wygaszenie zezwolenia.doc (40,00KB)