Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,73MB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,23MB)

PDFInformacja o odrzuceniu oferty.pdf (1 001,36KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (866,91KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (1,62MB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie.pdf (599,36KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.docx (48,27KB)
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku przesłanekdo wykluczenia.docx (35,56KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (35,15KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx (35,52KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ wzór wykazu robót budowlanych.docx (35,35KB)
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ wzór wykazu osób.docx (36,24KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ wzór informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (36,22KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (33,55KB)
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy z kartą gwarancyjną.pdf (398,46KB)
XLSZałącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo - finasowy.xls (62,50KB)
PDFZałącznik nr 9A wzór umowy wraz z protokółem odbioru.pdf (294,40KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (36,76KB)

1. Dokumenty formalno - prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (1,58MB)
PDFDecyzja ZDP - przyłącz.pdf (3,45MB)
PDFDecyzja ZDP - zjazd publiczny.pdf (3,35MB)
PDFWarunki techniczne - wodociąg.pdf (4,42MB)

2. Opis techniczny
PDFStrona tytułowa.pdf (249,63KB)
PDFOpis techniczny.pdf (451,45KB)

3. Dokumentacja rysunkowa
PDFRys. nr A-1 Projekt zagospodarowania terenu - branża architektoniczna.pdf (1,09MB)
PDFRys. nr D-1 Projekt zagospodarowania terenu - branża drogowa.pdf (1,05MB)
PDFRys. nr D-2 Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (455,12KB)
PDFRys. nr E-1 Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna.pdf (1,13MB)
PDFRys. nr E-2 Schemat ideowy szafki oświetleniowej.pdf (188,79KB)
PDFRys. nr E-3 Schemat ideowy sieci oświetleniowej.pdf (269,62KB)
PDFRys. nr E-4 Szafka zasilania i sterowania oświetleniem – wyposażenie.pdf (175,90KB)
PDFRys. nr E-5 Schemat ideowy zasilania kamer.pdf (168,25KB)
PDFRys. nr E-6 Schemat ideowy sieci CCTV.pdf (195,73KB)
PDFRys. nr K-1 Projekt zagospodarowania terenu - branża konstrukcyjna.pdf (1,06MB)
PDFRys. nr K-2 Przekroje i szczegóły konstrukcyjne utwardzeń placu.pdf (169,33KB)
PDFRys. nr K-3 Rysunek ogrodzenia - brama wjazdowa.pdf (176,90KB)
PDFRys. nr K-4 Rysunek ogrodzenia - brama wewnętrzna.pdf (172,97KB)
PDFRys. nr K-5 Rysunek ogrodzenia - furtka i przęsło.pdf (165,41KB)
PDFRys. nr K-6 Rysunek schodów zewnętrznych.pdf (289,85KB)
PDFRys. nr S-1 Projekt zagospodarowania terenu - branża sanitarna.pdf (1,08MB)
PDFRys. nr S-2 Profile podłużne kanałów deszczowych.pdf (135,60KB)
PDFRys. nr S-3 Studzienka inspekcyjna.pdf (129,91KB)
PDFRys. nr S-4 Odwodnienie liniowe.pdf (205,04KB)
PDFRys. nr S-5 Separator 6_30 ze zintegrowanym osadnikiem.pdf (247,23KB)
PDFRys. nr S-6 Profile podłużne przewodów wodociągowych.pdf (148,36KB)
PDFRys. nr S-7 Studzienka wodomierzowa.pdf (155,93KB)
PDFRys. nr S-8 Profile podłużne kanałów sanitarnych.pdf (131,08KB)
PDFRys. nr Z-1 Mapa poglądowa.pdf (1,74MB)
PDFRys. nr Z-2 Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza.pdf (1,07MB)
PDFSpis rysunków.pdf (54,84KB)

4. Informacja BIOZ
PDFInformacja BIOZ.pdf (319,28KB)

5. Opinia geotechniczna
PDF00 Opinia geotechniczna - tekst.pdf (282,10KB)
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf (108,82KB)
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf (932,78KB)
PDF03 Karta dokumentacyjna otworu 1+2+3.pdf (59,95KB)
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (59,00KB)
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf (70,26KB)
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf (47,61KB)

6. Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót
PDFSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf (1,09MB)

7. Przedmiary
PDFPrzedmiar robót.pdf (492,49KB)