Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, pok. 13 

tel.774214034,774214090 w. 114

Podstawa prawna:

 1. Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 ze zminami).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.

 2. Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku braku takich dokumentów oświadczenie o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym.

 3. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).

Opłaty:

Bez opłat

Termin zakończenia sprawy:

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

 • Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu.

Uwagi:

 • Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 • Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.

 • Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 • W przypadku złożenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie osoby.

 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

 • Tryb odwoławczy - na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Załączniki do pobrania:
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (113,73KB)