Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości (pełnomocnika i wnioskodawcy)

  • wypełniony pisemny wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach   (wzór w załączniku )

  • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem (wzór w załączniku)

  • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy a w przypadku obywatela UE nie będącymi obywatelami polskimi tłumaczenia przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat)

  • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania)

  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)

Opłaty: brak

Termin składania wniosku: od dnia wejścia w życie postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów

Zakończenie sprawy:  sporządzenie pełnomocnictwa


Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos.RTF (153,44KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos.RTF (137,75KB)