Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu)

 • wypełniony wniosek

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: Rejestr wyborców - na bieżąco.

Dodatkowe informacje: W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

 1. Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.

 2. Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Do rejestru wyborców na terenie danej gminy (miasta) mogą być także wpisani - na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki:

  • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.

  • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

  • Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).

 4. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców może dotyczyć:

  • Pominięcia wyborcy w rejestrze.

  • Wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania.

  • Niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru.

  • Objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Tryb odwoławczy:S kargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754, 1000, 1349)