Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j Dz.U. z 2016 r., poz.722 ),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z poźn.zm ),

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia  poza czynnościami meldunkowymi ( wzór w załączniku,

  • Dowód wpłaty dołączamy do wniosku,  jeżeli wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione od wniesienia tej opłaty ( zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  - tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 783 z poźn.zm) nie wymaga się dołączenia dowodu wpłaty,

  • Dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i   obywatelstwo .

  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Opłata skarbowa: 17,00 zł

Termin załatwienia: 7 dni

Dodatkowe informacje:

  • organ gminy  prowadzący rejestr mieszkańców oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

  • zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi,

  • zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.

Tryb odwoławczy: Wojewoda Opolski za pośrednictwem Wójta Gminy Murów