Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j Dz.U. z 2016 r., poz.722 ),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z poźn.zm ),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1290 t.j) ,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., nr 1852, t.j)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub powrotu z zagranicy ( wzór w załączeniu ).

 • Dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i   obywatelstwo .

 • Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu , na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrót  z czasowego pobytu z zagranicy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu czasowego poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub powrotu z zagranicy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą wymeldowania. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oaz za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub pobytu czasowego

Termin załatwienia: na bieżąco
 

Dodatkowe informacje:

 • Osoba, która wyjeżdża poza granicę RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego organowi gminy.

 • Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

 • Na wniosek zgłaszającego okresowy ( ponad 6 miesięczny ) wyjazd poza granice RP może zostać wydane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np.   świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia   oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa  .

 

PDFzgoszenie_powrotu_zza_granicy2020.pdf (330,81KB)
PDFzgoszenie_wyjazdu_za_granic2020.pdf (230,75KB)
DOCWzór Pełnomocnictwa do działania przed organami administracji publicznej.doc (16,00KB)