Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j Dz.U. z 2016 r., poz.722 ),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z poźn.zm ),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1290 t.j) ,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., nr 1852, t.j)

Wymagane dokumenty:

 • Dokonując zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy wypełnia stosowny formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami. ( wzory w załączniku) .

 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw członkowskich EFTA i K. Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub   zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP. Członkowie rodziny obywateli, o których mowa wyżej -   ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Cudzoziemiec innych państw przedstawia: wizę   albo w ruchu bezwizowym umieszczony w dokumencie podróży stempel, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu,   dokument „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statutu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgodna pobyt tolerowany.

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały obywatel Unii Europejskie, obywatel państw członkowskich EFTA i K. Szwajcarskiej, przedstawia: ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a ich członkowie rodziny, przedstawiają: ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.  Pozostali cudzoziemcy, przedstawiają : kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadania statutu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „ zgoda na pobyt tolerowany”.

 • Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3   miesiące, osoba dokonująca zameldowania powinna posiadać potwierdzenie faktu pobytu   pod wskazanym, na tym formularzu adresem, który dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 • Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu .

 • Formularz może być sporządzony przez pracownika organu ewidencji ludności w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę stronę.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie jest wymagane, bowiem wymeldowanie z poprzedniego pobytu następuje na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą wymeldowania. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub pobytu czasowego

Termin załatwienia: na bieżąco

Dodatkowe informacje:

 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

 • Cudzoziemiec   będący obywatelem UE i   państw EFTA lub K. Szwajcarskiej obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu,  od dnia przybycia do tego miejsca.

 • Cudzoziemcy z pozostałych państw mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez tych cudzoziemców okres pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 • Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego jeżeli ich pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 • zgłaszając zameldowanie na pobyt stały otrzymuje się z urzędu zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,

 • zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy otrzyma się na swój wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonania zameldowania, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydawane na wniosek, podlega opłacie skarbowej 17 zł.   Opłacie w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia   oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

 • organ gminy na podstawie zgłoszenia jest obowiązany dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu

 • jeżeli zgłoszone dane w zgłoszeniu meldunkowym budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania organ rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej ( art. 31 ustawy o ewidencji ludności ).