Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j Dz. U. z 2016r., poz.722)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 )

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1893 z późn. zm)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015r. , poz.1290)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia   29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015, poz. 1852  t.j)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony właściwy formularz meldunkowy ( wzory w załączniku)

 • dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i   obywatelstwo

 • wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymeldowanie wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
  w miejscu ich wspólnego pobytu

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą wymeldowania. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub pobytu czasowego

Termin załatwienia:

 • na bieżąco

Dodatkowe informacje:

 • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązana wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 • Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia   oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się .

 • Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej

PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego2020.pdf (330,40KB)
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_staego2020.pdf (418,87KB)
DOCWzór Pełnomocnictwa do działania przed organami administracji publicznej.doc (16,00KB)