Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j Dz.U. z 2016 r. , poz.722)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 )

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1290 t.j)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. , poz.1852 t.j )

Wymagane dokumenty:

 • Osoba dokonująca zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące wypełnia stosowny formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami. ( wzory w załączniku)

 • Dowód osobisty lub paszport.

 • Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia

 • Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3   miesiące, osoba dokonująca zameldowania powinna posiadać potwierdzenie faktu pobytu   pod wskazanym, na tym formularzu adresem, który dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 • Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

 • Formularz może być sporządzony przez pracownika organu ewidencji ludności w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę stronę.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie jest wymagane, bowiem wymeldowanie z poprzedniego pobytu następuje na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
   

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą zameldowania. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oaz za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Termin załatwienia:

 • na bieżąco

Dodatkowe informacje:

 • Obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek zameldowania w miejscu pobytu, najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

 • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,

 • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzyma na swój wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonania zameldowania, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydawane na wniosek, podlega opłacie skarbowej 17 zł.  Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane
  w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia  oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

 • organ gminy na podstawie zgłoszenia jest obowiązany dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby ,i miejsca jej pobytu jeżeli zgłoszone dane w zgłoszeniu meldunkowym budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania organ rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej (art.31 ustawy o ewidencji ludności )

PDFzgoszenie_pobytu_czasowego2020.pdf (398,95KB)
PDFzgoszenie_pobytu_stalego2020.pdf (414,57KB)
DOCWzór Pełnomocnictwa do działania przed organami administracji publicznej.doc (16,00KB)