Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wymagane dokumenty: 

  1. Podanie.
  2. Dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie.
  3. Odpis aktu zagranicznego w oryginale.
  4. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Opłaty: 

50,00 zł –  transkrypcja 
17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Po sporządzeniu aktu wydaje się 1 egz. zupełny odpis aktu bezpłatnie.

Termin załatwienia: Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, bez zbędnej zwłoki.


Dodatkowe informacje: Akt stanu cywilnego sporządzony za granica może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby lub z urzędu. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne). 
Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju. 
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli dokument zagraniczny dotyczy obywatela polskiego, który posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości, ubiega się o nadanie numeru PESEL. 
Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tylko dane, które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszona moc dowodową. Akt taki może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony. 
Transkrypcja aktu zagranicznego to czynność materialno- techniczna wybranego kierownika USC. 
Nie można transkrybować aktu, który wywołuje wątpliwości, co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skrobania, jest zniszczony lub nieczytelny. 
Nie można transkrybować tego samego aktu dwukrotnie na terenie tego samego kraju. 
Kierownik USC, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy

DOCWpisanie aktu urodzenia.doc (21,50KB)
DOCWpisanie aktu małżeństwa.doc (22,00KB)
DOCWpisanie aktu zgonu.doc (21,00KB)