Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja zgonu

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  2. Dowód osobisty zmarłego lub paszport.

  3. Zgoda prokuratora – jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania.

  4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim.

  5. Pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika, jeśli zgłoszenie zgonu dokonuje pełnomocnik.

  6. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (jeśli zmarły posiadał ważny polski paszport należy go przedłożyć do anulowania).

  7. Paszport i książeczka wojskowa osoby zmarłej jeżeli są dostępne.

Opłaty: brak opłat 

17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej  pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)


Po sporządzeniu aktu zgonu wydaje się bezpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu 

Dodatkowe informacje: Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w urzędzie stanu cywilnego właściwym  dla miejsca, w którym zgon nastąpił. 

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: 
- pozostały małżonek(ka), 
- krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, 
- szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, 
- każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z akt stanu cywilnego, 
- upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.