Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi

Strony zobowiązane są zgłosić się do Urzędu osobiście, co najmniej miesiąc przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego. 

Wymagane dokumenty:

1.Dowody tożsamości nupturientów : Polak – dokument stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport (obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty),

2.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,

3.Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

4.W przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu, 

5.W przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin składania dokumentów: do pół roku przed zawarciem małżeństwa

Termin załatwienia: Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów

Opłaty:

  • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydaje się bezpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński. 
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. 
Podstawą wydania zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).

Tryb odwołania: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy .