Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Strony zobowiązane są zgłosić się do Urzędu osobiście, co najmniej miesiąc przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego. 

Wymagane dokumenty:

1.Dowody tożsamości nupturientów : Polak – dokument stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport (obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty) ,

2.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,

3.Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

4.W przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,

5.W przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydaje się bezpłatnie 1egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Opłaty:

  • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

Inne opłaty:

  • 1000,00 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Termin załatwienia: Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dodatkowe informacje;

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. 
Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia. 
W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem usc (na terenie gminy Murów) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności. 
Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń. 
Osoby ubiegające się o zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa winny dodatkowo spełnić wymogi, o których mowa w karcie „Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o”

Tryb odwołania:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.