Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja urodzenia

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia


Wymagane dokumenty:

1.Karta urodzenia (przekazana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą),

2.Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (do wglądu),

3.Pisemne pełnomocnictwo ze wskazaniem imion dziecka, a w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa również imienia ojca – jeżeli zgłoszenia urodzenia w imieniu rodziców dokonuje pełnomocnik,

4.Dowód osobisty pełnomocnika,

5.W sytuacji, gdy akty stanu cywilnego matki dziecka nie zostały sporządzone na terenie Polski

  • odpis skrócony aktu urodzenia matki – jeśli jest panną, odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców

  • jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim, - odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacja o rozwodzie – jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód

  • odpis skrócony aktu zgonu męża matki – jeśli matka dziecka jest wdową.


Dodatkowe informacje:

Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu informację gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić urodzenie dziecka.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
- matka lub ojciec dziecka posiadający pełna zdolność do czynności prawnych,
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
- w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.
Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer PESEL oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.
Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić wymogi określone w procedury przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa,


Opłaty:

17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Po sporządzeniu aktu wydaje się bezpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia.

Termin załatwienia: w dniu zgłoszenia urodzenia

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy .