Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania USC

URZĄD STANU CYWILNEGO W MUROWIE
pokój Nr 9
tel. (77) 4214-034 wew. 110
e-mail:

 

 
ZADANIA 

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzona w rejestrze stanu cywilnego

 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

 • dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

 • realizacja zadań w sprawie zmiany imienia i nazwiska,

 • organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.

 

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 

 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

 • akta zbiorowe do akt urodzeń, małżeństw i zgonów.

 


Z REJESTRÓW WYDAWANE SĄ:

 • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego,

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

 • zaświadczenia o stanie cywilnym


 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 Dane w formie odpisów i zaświadczeń wydaje się osobom, których stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:

 • wstępnych (rodzice, dziadkowie),

 • zstępnych (dzieci, wnuki),

 • rodzeństwa,

 • małżonka,

 • przedstawiciela ustawowego. 

 Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.

 

 

WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 1. Rejestracja urodzenia.

 2. Uznanie ojcostwa dziecka.

 3. Nadanie nazwiska męża matki

 4. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

 5. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa- do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

 6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą .

 7. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 8. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 9. Rejestracja zgonu.

 10. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

 11. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

 12. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 13. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych.

 14. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

 15. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym osoby.

 16. Zmiana imion i nazwisk.

 17. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

 

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.– Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. z 2014r. poz.1741 z późn.zm.).

2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2015r. poz. 2082 tekst jedn.).

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz.225 z późn. zm.).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz.194 z póżn. zm.).

5.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r. poz. 23 tekst jedn.).

6.Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. nr 166, poz.1735).

7.Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia lub nazwiska (Dz.U. z 2008r. nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)

8.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 tekst jedn.).