Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych w 2024 roku

Podatek od środków transportowych regulują art.8 - 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz.70 z późn.zm.).
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania są:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
- ciągniki siodłowe i balastowe
- przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez płatnika podatku rolnego
- autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który środek został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa w końcu miesiąca, w który środek został wyrejestrowany.

Wójt Gminy Murów jest organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych dla podatników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Murów.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy są zobowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego Wójtowi Gminy Murów deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2018 poz. 2436).

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok wprowadzono PDFUchwała Nr LVI.380.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (185,47KB).


Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek budżetu gminy Murów w dwóch równych ratach: w terminie do dnia 15 lutego i 15 września. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego, a przed 1 września podatek płatny jest również w dwóch ratach; I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, II rata do dnia 15 września. Natomiast, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.