Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny w 2024 roku

Podstawą prawną do pobierania podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będącej właścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a także na osobach, posiadają grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rzeczywistej powierzchni użytków rolnych, klasy i rodzajów użytków wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenie gminy do jednego z czterech okręgów podatkowych.

Gmina Murów została zaliczona do II okręgu podatkowego.
Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
Dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny od 1 ha gruntów wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.
Cenę żyta oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzające rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku na 2024 rok wynosi 89,63 za 1 q. Stawka podatku rolnego  wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego – 224,075 zł
- od 1 ha gruntów – 448,15 zł

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Wójtowi Gminy Murów informacje o gruntach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Podatek rolny od osób fizycznych za grunty położone na terenie gminy ustala Wójt Gminy Murów w drodze decyzji.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia Wójtowi Gminy Murów deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy za grunty położone na terenie gminy Murów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Wzór informacji
oraz deklaracji został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. 2019, poz 1105):

- dla osób fizycznych:
PDFIR-1.pdf (136,90KB)
PDFZIR -1.pdf (120,58KB)
PDFZIR - 2.pdf (119,49KB)
PDFZIR -3.pdf (119,12KB)

- dla osób prawnych:
PDFDR-1.pdf (133,66KB)
PDFZDR-1.pdf (121,18KB)
PDFZDR-2.pdf (119,87KB)

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji ciąży również na podatnikach korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.
Ustawa o podatku rolnym przewiduje następujące rodzaje ulg podatkowych:
- zwolnienie od podatku
- ulga inwestycyjna.