Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023  poz. 70 z późń. zm.). Zgodnie z w/w ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej , będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika;
- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego.

Opodatkowaniu podatkami od nieruchomości podlegają:
- grunty
- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają: użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych podmiotów ustala kwotowo Minister Finansów w drodze Rozporządzenia. Są to stawki maksymalne. Jednak faktyczne stawki podatku obowiązujące na terenie gminy ustala Rada Gminy w drodze uchwały.
Rada Gminy w Murowie określiła stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. w PDFUchwała Nr LIV.375.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (169,66KB). Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, natomiast wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Wójt Gminy. Płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia Wójtowi gminy deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru.
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1104):

- dla osób fizycznych:
PDFIN 1.pdf (156,10KB)
PDFZIN 1.pdf (118,99KB)
PDFZIN 2.pdf (100,09KB)
PDFZIN 3.pdf (116,57KB)

- dla osób prawnych:
PDFDN 1.pdf (192,64KB)
PDFZDN 1.pdf (103,47KB)
PDFZDN 2.pdf (101,88KB)
 

Osoby prawne są zobowiązane do wpłacania obliczonego w deklaracji podatku – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w miesiącu styczniu do dnia 31.01 w pozostałych miesiącach do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów w/w ustawy mają również obowiązek składania informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.