Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny w 2024 roku

Podatek leśny został wprowadzony ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888) Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadającej osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyżej wymieniona stawka ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, stanowiące podstawę naliczenia podatku leśnego na 2024 rok wynosi 327,43 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł.
Ustawa zwalnia od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków oraz użytki ekologiczne.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Wójtowi Gminy Murów informacje o lasach sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia wójtowi Gminy Murów deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wzór deklaracji
na podatek leśny oraz informacji o lasach został określony w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r (Dz.U. 2019, poz. 1126):

- dla osób fizycznych:
PDFIL-1.pdf (107,23KB)
PDFZIL-1.pdf (95,53KB)
PDFZIL-2.pdf (96,66KB)
PDFZIL-3.pdf (117,28KB)

- dla osób prawnych:
PDFDL-1.pdf (117,71KB)
PDFZDL-1.pdf (95,73KB)
PDFZDL-2.pdf (97,43KB)
 

Osoby prawne są zobowiązane do wpłacenia obliczonego podatku na rachunek budżetu gminy Murów w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 1 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach ciąży również na podatnikach korzystających ze zwolnień.