Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste - wydanie

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, pok. 13
tel./ 77 4214034, 77 4270290, w. 114

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm);

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm);

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

 1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

 2. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:

  • w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności

  • z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.

  • uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku!!!

 3. Dowód osobisty lub ważny polski paszport

 4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 5. Dokumenty od wnioskodawcy – wersja elektroniczna

  • Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

  • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust 5 pkt 2.

  • W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.

  • W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy

 2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny

 3. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

 5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 6. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

 7. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

  • niezwłocznie – w przypadku:

   • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

   • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

   • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

   • unieważnienia certyfikatów (identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności wraz z danymi);

   • wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

   • wymiany dowodu osobistego, którego w warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;

   • wymiany dowodu osobistego uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

   • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

   • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 8. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

 

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 - z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

 - z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;

 - z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt 3 i 4b ustawy;

 - z dniem upływu ważności dowodu osobistego;

 - po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;

 - po 14 dniach, w przypadku nie cofnięcia zawieszenia e-dowodu i certyfikatów zamieszczonych w tym dowodzie.

Dowody osobiste wydane przed dniem 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

 

Tryb odwoławczy - do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Załączniki do pobrania:
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (592,97KB) - wniosek należy wydrukować dwustronnie