Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste - wydanie

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Murów, siedziba tymczasowa Zagwiździe ul. Lipowa 68
tel./ 77 4214034, 77 4270290, w. 110

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego możesz złożyć w organie dowolnej gminy w postaci papierowej. (w Urzędzie Gminy w Murowie wypełniony wniosek generowany jest z systemu informatycznego)

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

 • dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego

Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 12. roku życia możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłata:

 • dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie

Termin i sposób załatwiania:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Od osoby, która ukończyła 12 rok życia, podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobierane są odciski palców.

Weryfikacja odcisków palców odbywa się również podczas odbioru nowego dokumentu.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. 
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera rodzic lub opiekun prawny.
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez Sąd.

W celu ustalenia kodu PIN do certyfikatu oraz odbioru kodu PUK niezbędna jest obecność osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Gotowość odbioru dowodu osobistego możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz TUTAJ.


 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Inne informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Kto uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Formularz do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (592,97KB) - wniosek należy wydrukować dwustronnie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

 • Ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego