Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:

jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane z rejestru mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców jednej osoby lub jednego dokumentu – uzyskane z rejestru dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz (druk) wniosku:

  - PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkaców oraz rejestru PESEL.pdf (347,93KB),
  - PDFWniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodow osobistych.pdf (99,43KB),
  - PDFWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.pdf (98,04KB).

 2. Dowód dokonania opłaty

 3. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych. Dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Uwaga: W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej. Opłatę w wysokości 17 złotych. uiszcza się na konto Urzędu Gminy (numer konta poniżej).

 Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne posiadane dane osoby np.: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Murowie , ul.Dworcowa 2

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych  wynosi 31 złotych. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane:   Urząd Gminy w Murowie 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002 lub w kasie UG w Murowie i dowód opłaty dołączyć do wniosku) z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie danych osobowych" .


 

Podstawa prawna udostępniania danych oraz pobierania opłat

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1382)

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 poz. 2523)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, oraz rejestru PESEL  (Dz. U. 2017 r., poz. 2482)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604 )

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2016 r. poz.319).