Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte 30 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr XIV-92-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019.pdf

PDFUchwała Nr XIV-93-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XIV-94-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf

PDFUchwała Nr XIV-96-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

PDFUchwała Nr XIV-97-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od.pdf

PDFUchwała Nr XIV-98-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIV-99-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIV-100-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XIV-101-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XIV-102-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum,.pdf

PDFUchwała Nr XIV-103-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf
 

 

Uchwały podjęte 26 listopada 2015 r.

PDFUchwała Nr XIII-84-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XIII-86-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIII-87-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji.pdf

PDFUchwała Nr XIII-88-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.pdf

PDFUchwała Nr XIII-89-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.pdf

PDFUchwała Nr XIII-90-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XIII-91-2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów.pdf
 

 

 

Uchwały podjęte 29 października 2015 r.

PDFUchwała Nr XII-75-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych.pdf

PDFUchwała Nr XII-76-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku.pdf

PDFUchwała Nr XII-77-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XII-78-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XII-79-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Nr.IN.VI.743.74.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP wsi Zagwiździe .pdf

PDFUchwała Nr XII-80-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do.pdf

PDFUchwała Nr XII-81-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII-83-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. sprawie członkostwa Gminy Murów.pdf

 

 

 

Uchwały podjęte 24 września 2015 r.

PDFUchwała Nr XI-69-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XI-70-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany SUiKZP Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XI-71-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne.pdf

PDFUchwała Nr XI-72-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie reorganizacji spółki MZWiK PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach.pdf

PDFUchwała Nr XI-73-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2016-2021.pdf

PDFUchwała Nr XI-74-2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego Murów.pdf
 

 

Uchwały podjęte 17 lipca 2015 r.

PDFUchwała Nr X-63-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr X-64-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Murów na lata 2015-2018..pdf

PDFUchwała Nr X-65-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-15-2015 Rady Gminy Murów z 30 grudnia 2014r..pdf

PDFUchwała Nr X-66-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-16-2015 Rady Gminy Murów z 30 grudnia 2014r..pdf

PDFUchwała Nr X-67-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych.pdf

PDFUchwała Nr X-68-2015 Rady Gminy Murów z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.pdf
 

 


Uchwały podjęte 25 czerwca 2015 r.

PDFUchwała Nr IX-55-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr IX-56-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr IX-57-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr IX-58-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr IX-59-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji PP w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy.pdf

PDFUchwała Nr IX-60-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Stare Budkowice.pdf
PDFRozstrzygnięcia nadzorcze Nr IN.VI.743.1.89.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 03.08.2015 r..pdf
PDFUchylenie w całości § 3.pdf


PDFUchwała Nr IX-61-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów.pdf

PDFUchwała Nr IX-62-2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów.pdf

 

 

Uchwały podjęte 21 maja 2015 r.

PDFUchwała Nr VIII-49-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr VIII-50-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr VIII-51-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr V-27-2015 z dnia 5 lutego 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr VIII-52-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr VIII-53-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie....pdf

PDFUchwała Nr VIII-54-2015 Rady Gminy Murów z dnia 21maja 2015 r. w sprawie członkowstwa Gminy Murów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski....pdf
 

 

Uchwały podjęte 19 marca 2015 r.

PDFUchwała Nr VII-37-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-37-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-37-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII-37-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr VII-38-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności....pdf

PDFUchwała Nr VII-39-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.pdf

PDFUchwała Nr VII-40-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony....pdf

PDFUchwała Nr VII-41-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony....pdf

PDFUchwała Nr VII-42-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony....pdf

PDFUchwała Nr VII-43-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony....pdf

PDFUchwała Nr VII-44-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony....pdf


PDFUchwała Nr VII-45-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu..pdf

PDFUchwała Nr VII-46-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2016 środków stanowiących.pdf

PDFUchwała Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VII-48-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomości....pdf
 

 

Uchwały podjęte przed 30 marca 2015 r.