Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy

 

MICHAŁ GOLENIA
Wójt Gminy Murów

                                                                                                       
tel.(077) 4214-034
e-mail:
www.murow.pl

Michał Golenia.jpeg

 

 

     Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.1600 do 1730. W pozostałe dni tygodnia interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Wójt. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

Do zdań Wójta należy w szczególności :
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.