Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje i ogłoszenia

2022 rok

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wodnoprawnego na rzece Wiśniówce.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293.pdf
PDFObwieszczenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla zadania Rewiltalizacja linii kolejowej nr 301i293 Opole-Kluczbork.pdf

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydanai pozwolenia wodnoprawnego dla Vitrotermu.pdf

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla SUW Stare Budkowice.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Grabczoku.pdf
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m.Grabczok.pdf

 

2021 rok

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

ODTInformacja.odt
PDFDecyzja i taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.pdf
 

PDFWszczęcie postępowania wodnoprawnego-dla ujęcia wody Młodnik i wodociągu grupowego Młodnik-Radomierowice.pdf

PDFwszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Budkowiczanka.pdf

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Wierzchowinka.pdf

PDFwszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Bogacica.pdf
 

ODTObwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji kończącej postępowanie.odt
PDFDecyzja celu publicznego Most w km 21+141.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf

PDFWszczęcie postępowania wodnoprawnego - Radomierowice działka nr 220.pdf

PDFSzkółka Leśna Kały.pdf

PDFOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy.pdf

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji o rozbiórce sieci elektroenergetycznej.pdf

 


2020 rok

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego Starosta Opolski.pdf

PDFzałącznik do decyzji celu publicznego Kały - PKP.pdf
PDFIN.I.746.26.2020 decyzja.pdf
PDFIN.I.746.26.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji.pdf


PDFIN.I.746.30.2020 ZAŁ. DECYZJI_3258124_3784504.pdf
PDFIN.I.746.30.2020 DECYZJA.pdf
PDFIN.I.746.30.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa obiektu radiokomunikacyjnego Bukowo.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu inwestycji celu publicznego- budowa obiektu radiokomunikacyjnego.pdf

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf
ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1351O relacji Murów – Grabczok.odt

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Murowie.pdf

PDFInformacja Publiczna - Szulc Efekt.pdf

ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektro-energetycznej SN 15kV.odt

PDFGL.ZUZ.3.4210.92m.2020.MN BIP.pdf

PDFOgłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kondydatów na rachmistrzów terenowych.pdf
PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx
DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx

DOCXInformacje dodatkowe dla osób składających oferty.docx

PDFDecyzja o zmianie decyzji nr. RO.6220.2.2016 z dnia 29.07.2016 r..pdf

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego polegająca na budowie stacji słupowej w Grabaczoku.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN - Grabczok.pdf

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf

ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego Mańczok.odt
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełnijącego na rok szkolny 2020 2021.pdf
DOCXInformacja Wójta Gminy Murów w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020 2021.docx

 

PDFIN.I.746.5.2020 obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf
PDFIN.I.746.5.2020 obwieszczenie o wydanej decyzji (2).pdf

 

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego dot. ochrony powietrza.pdf

 

PDFBudowa sieci wodociągowej w Grabczoku dz.nr 71,99 z k.m.1.pdf
PDFDecyzja lokalizacyjna.pdf

 

DOCObwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego.doc
PDFDecyzja lokalizacyjna Święciny - Radomierowice.pdf
PDFZałączniki do decyzji lokalizacyjnej.pdf

 

PDFObwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego .pdf

 

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego polegająca na budowie słupowej stacji transformatorowej, podziemnych sieci elektroenergetycznych 15kV-04nN oraz nadziemnych.pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie zamkniętym.pdf
PDFIN.I.746.33.2019 Decyzja.pdf
PDFIN.I.746.33.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
PDFIN.I.746.33.2019 zał. decyzji_2827715_3244226.pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transformatorowej z siecią podziemną w miejscowości Mończok.pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowcach.pdf
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowicach.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

 

PDFObwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów.pdf

 

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budoie odcinka seici elektroenergetycznej w miejscowości Bukowo.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie studni nr 3 i na pobór wody na wodociągu Stare Budkowice.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko....pdf

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosprawie wydania decyzji.pdf
PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFZałącznik nr 1 do decyzji.pdf
PDFZałącznik nr 2 do decyzji.pdf

 

PDFMurów - Decyzja GL.RET.070.7.139.2018.pdf.pdf
PDFRodzaje i wysokość cen i stawek opłat..pdf.pdf

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
PDFWykaz punktów.pdf
PDFKomu przysługuje.pdf
PDFNa czym polega.pdf
 

 

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf

 

PDFUnieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Murów w 2017 r..pdf

 

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację na realizację przedsięwzięcia pn. montaż linii klejenia w istniejącej już hali na ternie tartaku w miejscowości Murów..pdf
PDFObwieszczenie - Stora Enso Wood Products - montaż linii klejenia.pdf
PDFZawiadomienie o przedłużeniu postępowania.pdf

 

PDFObwieszczenie - konsultacje społeczne dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów.pdf

 

PDFDecyzja lokalizacyjna na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Kałach.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania.pdf
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf
PDFPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów wpółdziałających.pdf

 

PDFInformacja Wójta.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.12.2017 Wojta Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym do klas pierwszy.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-171-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-172-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.pdf
 

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf
PDFZawiadomienie.pdf
PDFBrak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf
PDFZawiadomienie stron o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

Decyzja lokalizacyjna - wodociąg Święciny
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
PDFDecyzja nr 1 lokalizacyjna celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZałączniki graficzne do decyzji.pdf

 

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji lokalizacyjnej dla wsi Święciny.pdf

 

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach.pdf
PDFPostanowienie o podjęciu postępowania administacyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFZawiadomienie stron o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w Starych Budkowicach.pdf

 


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 

 

 

PDFZawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf

 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.pdf

 


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf
 

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych dla ZPH Pateks.pdf

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf
PDFPozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.pdf

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów.pdf