Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

 

 

          Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz.U nr 21, poz.112 z późn. zm)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U nr 157, poz.936)

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości (pełnomocnika i wnioskodawcy)

  • wypełniony pisemny wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach   (DOCWniosek o sporzadzenie aktu pelnocmocnictwa.doc (30,50KB))

  • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem (DOCZgoda na przyjecie pelnocmocnictwa.doc (27,00KB))

  • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy a w przypadku obywatela UE nie będącymi obywatelami polskimi tłumaczenia przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat)

  • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania)

  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)

Termin składania wniosków:

  • do 15 maja 2014 r.