Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

 

 

          Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz.U nr 21, poz.112 z późn. zm)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U nr 157, poz.936)

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości (pełnomocnika i wnioskodawcy)

 • wypełniony pisemny wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach   (DOCWniosek o sporzadzenie aktu pelnocmocnictwa.doc)

 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem (DOCZgoda na przyjecie pelnocmocnictwa.doc)

 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy a w przypadku obywatela UE nie będącymi obywatelami polskimi tłumaczenia przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat)

 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania)

 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)

Termin składania wniosków:

 • do 15 maja 2014 r.

Metryczka
 • opublikowano:
  01-04-2014 13:25
  przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl