Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje

 

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Urząd Gminy w Murowie informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:

 

 

1. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 

 W Gminie Murów lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie ul.Dworcowa 2,

 

        Wyborca niepełnosprawny na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Murów, najpóźniej do dnia 26 września 2011r. zostanie dopisywany do spisu wyborców w Obwodzie Nr 2.

 

 

Wnioski o dopisanie należy złożyć w Urzędzie Gminy Murów ul.Dworcowa 2, pokój Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty do pobrania: PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf (41,37KB)

 

 

2. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721), a także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności
  do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
  17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z póź. zm),

 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt. 1,

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1,

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

 • a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

 

Dla celów glosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Murów wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej
w Murowie ul.Dworcowa 2.

 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do Urzędu Gminy Murów ul.Dworcowa 2 – pokój Nr 9 w terminie do dnia 19 września 2011r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Murów.

 

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem (Nr 77 42 14 032 w. 109)
lub w formie elektronicznej (adres: ewidencja@murow.pl). Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 • nazwisko i imię (imiona),

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminy Murów,

 •  oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

 •   wskazanie adresu stałego zamieszkania ,na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile’a.

 

 

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z Urzędu Gminy Murów – nie później niż 7 dni przed dniem wyborów – pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

 

 

W skład pakietu wchodzą:

 • koperta zwrotna,

 • karta lub karty do głosowania,

 • koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”,

 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do glosowania,

 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,

 • nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

 

 

Wyborca głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu kartę lub karty do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja, a następnie tę kopertę łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 22. Kopertę należy nadać nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów przedstawicielowi Poczty Polskiej., w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie

 

 

Wyborca może również osobiście doręczyć kopertę zwrotną do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w dniu 9 października 2011r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

Niezaklejenie koperty na kartę do glosowania, niezłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub nie podpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

 

Dokumenty do pobrania: DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 201.doc (30,50KB)

 

 

3. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek wyborca powinien zgłosić do Urzędu Gminy w Murowie w terminie do dnia 26 września 2011r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój Nr 9, pisemnie na adres Urzędu Gminy w Murowie, ul.Dworcowa 2, telefaksem na nr 77 42 14 032 w. 109 lub w formie elektronicznej

 


 

W dniu wyborów Obwodowa Komisja Wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę nakładki na karty do głosowania. Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić nakładki Komisji.

 

 


4. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do glosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Murów lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy co najmniej jedną z osób jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika – wówczas pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób.

 

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania jak również kandydaci.

 

 

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa do Wójta Gminy Murów wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 29 września 2011r. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Murowie – pokój Nr 9 lub z Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1. Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

2. Pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na urzędowo określonym formularzu,

3. Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Murów.

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu, najpóźniej do dnia 7 października 2011r. musi złożyć stosowne oświadczenie Wójtowi Gminy Murów lub doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.

 

 

Dokumenty do pobrania:


 

 

5. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie glosowania w lokalu wyborczym

 

Wyborcy niepełnosprawnemu , na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu
w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w kabinie przebywała osoba udzielająca pomocy. Osoba tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.


 


 


 


 

Informacja na temat dopisania się do wyborcy do spisu wyborców oraz wydanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

 

 • Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy Murów w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców Gminy Murów, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Murowie najpóźniej do dnia 4 października 2011 r.

 

 • Wyborca niepełnosprawny jest dopisywany do spisu wyborców obwodu głosowania nr 2 w Murowie (obwód dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych) jeśli złoży pisemny wniosek do dnia 26 września 2011 r.

 

 • Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, zaświadczenie o prawie do głosowania
  w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu wydawane będą do dnia 7 października 2011 r. w Urzędzie Gminy w Murowie, pok. Nr 9.

 

 

Dokumenty do pobrania: