Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W MUROWIE
pokój Nr 9
tel. (077) 4214-034 wew. 110
e-mail:

 

 
ZADANIA 

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie spraw dotyczących zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • realizacja zadań w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 • wydawanie decyzji w sprawie umiejscawiania, prostowania, uzupełniania i odtwarzania aktów stanu cywilnego,
 • przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów,
 • organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.

 

 

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 

 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • akta zbiorowe do akt urodzeń, małżeństw i zgonów.

 


Z REJESTRÓW WYDAWANE SĄ:
 

 

 • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.


 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 Dane w formie odpisów i zaświadczeń wydaje się osobom, których stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:

 • wstępnych (rodzice, dziadkowie),
 • zstępnych (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • małżonka,
 • przedstawiciela ustawowego. 

 

 

 

Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.

 

 

WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO 

 

 1. Rejestracja urodzenia.
 2. Uznanie ojcostwa dziecka.
 3. Nadanie nazwiska męża matki.
 4. Zawarcie małżeństwa cywilnego i konkordatowego.
 5. Zawarcie małżeństwa za granicą.
 6. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 7. Rejestracja zgonu.
 8. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
 9. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 10. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
 11. Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 12. Zmiana imion i nazwisk.

 

 

 Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
- ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.nr 136,poz.884 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. nr 220 poz.1414),
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (D.U. z 2006 r. nr 139,poz.993 z późn.zm.).