Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy

 

pulawski.jpeg
ANDRZEJ PUŁAWSKI
Wójt Gminy Murów

                                                                                                       

tel.(077) 4214-034
e-mail:

www.murow.pl

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.13.00 do 16.15 W pozostałe dni tygodnia interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

Do zdań wójta należy w szczególności :
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Metryczka
  • opublikowano:
    04-07-2003 15:17
    przez: Danuta Lis
  • zmodyfikowano:
    03-12-2014 10:49
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl