Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status Prawny Gminy


Gmina jest podstawową jednostką podziału terytorialnego kraju.

Mieszkańcy Gminy z mocy prawa (art.16 Konstytucji RP i art.1 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym) tworzą wspólnotę samorządową.

Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Ustrój gminy, zakres działania i zadania gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz statut gminy uchwalony przez Radę Gminy Murów uchwałą Nr VII/37/203 z dnia 26 czerwca 2003 r., który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina wykonuje zadania własne, obejmujące sprawy z zakresu zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które określają ustawy.

W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodek pomocy społecznej).

Organami gminy są:
- rada gminy
- wójt
Działalność organów jest jawna. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. 

informację wytworzył(a): Danuta Lis
za treść odpowiada: Danuta Lis
data wytworzenia: 15.07.2004 r.