Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W STARYCH BUDKOWICACH

ul.Wołczyńska 2
46-030 Stare Budkowice
tel. (077) 4210-024

 


Dyrektor: ZOFIA GOLEC

1. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i odprowadzająca pobrane dochody na rachunek gminy.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Murów.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole prowadzi 3 oddziały.
5. Przedmiotem działania przedszkola jest realizacja celów określonych w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną w celu wspomagania jej w wychowaniu dzieci oraz
w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
• realizuje własne (autorskie) programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.
6. Organy Przedszkola:
• Dyrektor Przedszkola
• Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
• Rada Rodziców, będąca organem reprezentującym dzieci uczęszczające do przedszkola.

7. Majątek:(stan na 31.12.2002 r.)
Środki trwałe:
- budynki i budowle - 158.125,00
-wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej ogólnej wartości - 15.752,00

Organizację wewnętrzną i tryb pracy przedszkola określa DOCstatut przedszkola w St.Budkowicach (105,50KB)