Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W STARYCH BUDKOWICACH

ul.Wołczyńska 2
46-030 Stare Budkowice
tel. (077) 4210-024

 


Dyrektor: ZOFIA GOLEC

1. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i odprowadzająca pobrane dochody na rachunek gminy.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Murów.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole prowadzi 3 oddziały.
5. Przedmiotem działania przedszkola jest realizacja celów określonych w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną w celu wspomagania jej w wychowaniu dzieci oraz
w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
• realizuje własne (autorskie) programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.
6. Organy Przedszkola:
• Dyrektor Przedszkola
• Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
• Rada Rodziców, będąca organem reprezentującym dzieci uczęszczające do przedszkola.

7. Majątek:(stan na 31.12.2002 r.)
Środki trwałe:
- budynki i budowle - 158.125,00
-wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej ogólnej wartości - 15.752,00

Organizację wewnętrzną i tryb pracy przedszkola określa DOCstatut przedszkola w St.Budkowicach

Metryczka
  • opublikowano:
    24-11-2003 09:52
    przez: Danuta Lis
  • zmodyfikowano:
    13-05-2008 11:46
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl