Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne w Zagwiździu

zdjęcie przedszkola w Zagwiździu

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ZAGWIŹDZIU

ul.Lipowa 12A
tel. (077) 4214-028Dyrektor: Jolanta Żłobińska


1. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i odprowadzająca pobrane dochody na rachunek gminy.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Murów.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole prowadzi 1 oddział.
5. Przedmiotem działania przedszkola jest realizacja celów określonych w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności

• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną w celu wspomagania jej w wychowaniu dzieci oraz
w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
• realizuje własne (autorskie) programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.

6. Organy Przedszkola:

Dyrektor Przedszkola
Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Rodziców, będąca organem reprezentującym dzieci uczęszczające do przedszkola.

7. Majątek:
- srodki trwałe – wartość 203.056 zł, w tym budynek przedszkola (własność Gminy) o wartości 179.117 zł,
- wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej ogólnej wartości – 5.877 zł.

Organizację wewnętrzną i tryb pracy przedszkola określa statut przedszkola oraz regulaminy.


Metryczka
  • opublikowano:
    01-08-2003 07:47
    przez: Danuta Lis
  • zmodyfikowano:
    13-03-2012 11:33
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl