Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MUROWIE

ul. Wolności 20/1
46-030 MURÓW

Tel. (O77) 421-44-75
e-mail:

Kierownik: mgr MARIA SKRZYPEK


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie został utworzony uchwałą Nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone, dysponując w tym zakresie środkami z budżetu gminy oraz przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

Przedmiotem działalności GOPS jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, mozliwości i uprawnienia.

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
- braku umiejetności przystosowania się do życia młodzieży opuszczajacej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, posiadający upoważnienie Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań, rozstrzygających sprawy pomocy społecznej.

Majątek.
- wyposażenie – 8.780,70
- zespoły komputerowe – 14.482,65
- wartości niematerialne i prawne – 2.928,00