Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności za 2005 r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWIE ZA 2005 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie utworzony został Uchwałą Nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1990 roku.

GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Od dnia 1.01.2004r. Ośrodek posiada wyłączność finansową. W Ośrodku zatrudniony jest kierownik, księgowa na ½ etatu , starszy pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

W 2005r. Ośrodek realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dysponując w tym zakresie środkami z budżetu gminy oraz budżetu państwa przekazywanymi przez Wojewodę.

Od dnia 01 maja 2004r. obowiązuje nowa Ustawa o Pomocy Społecznej , która w znaczny sposób zmieniła przyznawanie niektórych świadczeń.

Ponadto od 01.05.2004r. wprowadzono nowy system świadczeń rodzinnych, który nakłada na gminy obowiązek realizacji tego zadania. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych Wójt Gminy przekazał do kontynuacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wprowadzona ustawa o świadczeniach rodzinnych obejmuje:

Świadczenia rodzinne, w skład których wchodzą :

1. Zasiłek rodzinny

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

3. Świadczenia opiekuńcze :

 • zasiłek pielęgnacyjny;

 • świadczenie pielęgnacyjne

4. Zaliczka alimentacyjna

Na realizację powyższych zadań Ośrodek wydatkował - 705.226,05 zł.

Kolejną Ustawą przekazaną przez Wójta do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej jest Ustawa o Dodatkach Mieszkaniowych, umożliwiająca wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtu za co i ciepłą wodę wnioskodawcom.

Na ten cel wydatkowano - 49.438,07 zł.

Łącznie wypłacono – 489 dodatków dla 48 rodzin


BUDŻET OŚRODKA

Łączny budżet Ośrodka na 2005 rok wyniósł - Plan - 1.294.646,00 zł.
                                                                        
Wykonanie - 1.220,811,17 zł

w tym:
Budżet wojewody /dotacje/ - 978.776,00 zł
Budżet Gminy                      - 315,870,00 zł


Ze środków tych wydatkowano następujące kwoty :

BUDŻET WOJEWODY

Rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne Plan - 712,276,00
                                                            
Wykonanie - 705,226,05

W rozdziale tym wypłacono zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami dla 291
rodzin.
Na
zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę - 228.713,00

Na dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

 • urodzenia dziecka - 8.500,00

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego - 90.566,34

 • samotnego wychowywania dziecka - 155.615,40

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego - 9.660,00

 • rozpoczęcia roku szkolnego - 35.370,00

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania - 26.560,00

 • wychowanie dziecka w rodzinie

wielodzietnej - 18.950,00

 • zasiłku pielęgnacyjnego - 40.032,00

 • świadczenia pielęgnacyjnego - 35.868,00


Łączna kwota na zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków wyniosła - 649.834,74

Ponadto w rozdziale tym wypłacano zaliczki alimentacyjne/ za dłużników alimentacyjnych /zalegających z alimentami - /dla 18 rodzin / - 23.523,36


85212 - Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
/ za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ - 11.663,96

Dodatkowo w rozdziale 85212 wypłacono koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie - 20.203,96
co stanowi 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami ZUS


85213 - Składka zdrowotna - 6.728,81

Opłacano tu składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne/ - za 21 osób/

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 149.000,00
                                                              
- 108.148,97

W rozdziale tym opłacano zasiłki okresowe dla 71 rodzin, zasiłki stałe dla 12 osób,

85219 - Utrzymanie Ośrodka - 71.000,00
                                                     
- 71.000,00


Z rozdziału tego opłacano wynagrodzenia dla 4 pracowników /3 ½ etatu/ ,ZUS i Fundusz Pracy

85295 - pozostała działalność Ośrodka - 39.000,00
                                                                      
- 39.000,00

w tym: - 29.000, na dożywianie
10.000 na utworzenie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Zagwiździu.

Ze środków tych opłacano dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach. Opłacono dożywianie dla – 154 dzieci z 81 rodzin.

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” Ośrodek wystąpił o dotację do Wojewody na dożywianie oraz utworzenie nowego punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Zagwiździu. Wojewoda udzielił dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem na łączna kwotę – 39.000 zł.


BUDŻET GMINY :

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze Plan - 86.500,00
                                                                   
Wykonanie - 80.330,99

w tym: celowe i okresowe dla 149 rodzin.

Z rozdziału tego wypłacano głównie zasiłki celowe na żywność, leki i koszy leczenia dla rodzin bez dochodu, bezrobotnym ,osobom o bardzo niskich dochodach.

DPS - 16.650,90 / 2 osoby/

Z rozdziału tego dofinansowano utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej dla 2 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 50.000,00
                                                                         
49.438,07

Z rozdziału tego opłacano dodatki mieszkaniowe i ryczałty za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Łącznie udzielono pomocy - 48 rodzinom , w tym:

42 rodzinom - mieszkania spółdzielcze
2 rodzinom - mieszkania własnościowe , zakładowe – 1
3 rodzinom - mieszkania komunalne/gminne/

Ogólna liczba wypłaconych dodatków wyniosła – 489 z tego:

na mieszkania komunalne/gminne / - 26
na mieszkania spółdzielcze - 444
własnościowe - 13
zakładowe - 6


Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka 109.930,00
                                                                      
100.430,19

Z rozdziału tego wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi / zakup materiałów biurowych , usługi : informatyczne, opłata za korespondencję pocztową, telefony, delegacje, ryczałty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,zakup programu księgowego, itd./.


Rozdział 85295 - Pozostała działalność Ośrodka 69.440,00
                                                                                        
60.508,09

jubileusze                                                                                                      -     4.150,00
posiłki                                                                                                            -   35.000,00
koszty dowozu posiłków                                                                              -     1.000,00
doposażenie punktu wydawania posiłków/Gimnazjum Zagwiździe     -     5.000,00
                                                                                                           
________________
                                                                                                                             
45.150,00

Środki gminne na dożywianie zostały włączone do Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na 2005 rok.

Ze środków tych opłacano obiady dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Opłacano posiłki dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Opłacono koszty dowozu posiłków , doposażenie punktu wydawania posiłków /Gimnazjum Zagwiździe/.

Ponadto ze środków tych wydatkowano środki na jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego – dla 7 par , dla 1 osoby obchodzącej 100-lecie urodzin, 2 osób obchodzących 90 lecie urodzin.

Z rozdziału tego opłacano również koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i pracowników wykonujących roboty publiczne. . W ramach tej akcji w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 14 osób do budowy lokalnej linii kolejowej Opole-Kluczbork.


Pracownicy interwencyjni /3 osoby oraz pracownicy zatrudnieni do robót publicznych – Akcja „SEMAFOR” - 14 osób.


Łączny koszt zatrudnienia poniesiony przez Gminę wyniósł ;

Wykonanie - 15.358,09

Łącznie w 2005r. Kierownik Ośrodka wydał – 1.022 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia finansowe. Pomocą społeczną objęto na terenie Gminy Murów – 577 rodzin .

W Ośrodku w 2005 roku wypłacono - 24.927 świadczeń.


POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

W 2005 roku Ośrodek oprócz udzielanych świadczeń finansowych prowadził w ramach pracy socjalnej współpracę z wieloma instytucjami zarówno na terenie gminy, województwa jak i kraju: Policją, Sądami, Komornikami i Kuratorami Sądowymi, Zakładami Karnymi, ZUS, KRUS, Funduszem Gwarancyjnym w Warszawie, Urzędami Wojewódzkimi, Marszałkowskimi, Starostwami , Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Pogotowiami Opiekuńczymi, Domami Dziecka, Zakładami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Noclegowniami dla Bezdomnych, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Urzędami Gmin, organizacjami społecznymi - „Caritas”, Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju . Dla powyższych instytucji m.in. Ośrodek bada sytuację materialną rodzin w celach: alimentacyjnych, osobom o nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych, w celach podatkowych, umieszczania w rodzinach zastępczych , kierowania do domów pomocy społecznej, bada sytuację osób będącymi w konflikcie z prawem, powracających z zakładów karnych, itp.

W ramach sprawowania należytej kontroli nad klientami pomocy społecznej /zagrożonymi marginalnie/ korzystającymi ze świadczeń finansowych Ośrodka przeprowadzano wspólnie z miejscową Policją kontrole w miejscach zamieszkania. Sprawowany jest również bieżący nadzór nad osobami zamieszkałymi samotnie nie posiadającymi rodziny. Wspólnie z miejscową Policją organizowano wyjazdy do osób wymagających natychmiastowej interwencji.

Wprowadzona od maja 2004r. ustawa o świadczeniach rodzinnych obliguje wszystkich zatrudnionych poza granicami kraju,/ których rodziny zamieszkują w Polsce /a ubiegających się tam o świadczenia rodzinne do potwierdzania zaświadczeniem instytucji wypłacającej te świadczenia na terenie miejsca zamieszkania rodziny o korzystaniu, bądź nie z tego zasiłku. W związku z powyższym Ośrodek wydał tym rodzinom ponad 167 zaświadczeń. Masowo wydaje się też zaświadczenia do celów stypendialnych.

Ponadto Ośrodek kieruje podopiecznych w złym stanie zdrowia do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności celem ustalenia stopnia niepełnosprawności. Ponadto Ośrodek prowadzi stałą współpracę z kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, dyrektorami szkół, przedszkoli, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Spółdzielnią Mieszkaniową „Dom”, radnymi, sołtysami, zakładami pracy.
informację wytworzył(a): Maria Skrzypek
za treść odpowiada: Maria Skrzypek
data wytworzenia: 09.05.2006 r.