Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności za 2004 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z  DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
W  MUROWIE  ZA  2004 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Murowie utworzony został Uchwałą  Nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1990 roku.

GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Od dnia 1.01.2004r. Ośrodek posiada wyłączność finansową. W 2004r.w Ośrodku zatrudniony był kierownik, księgowa na ¼ etatu , pracownik socjalny i referent

            W 2004r. Ośrodek realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dysponując w tym zakresie środkami z budżetu gminy oraz budżetu państwa przekazywanymi przez Wojewodę.

 

Od dnia 01 maja 2004r. obowiązuje nowa Ustawa o  Pomocy Społecznej , która w znaczny sposób zmieniła  przyznawanie  niektórych świadczeń.

Do dnia 30.04.2004r. obowiązywała ustawa o pomocy społecznej z 1990 roku.

W ramach tej ustawy wypłacono do dnia 30.04.2004r. 7 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę  -  2.557 zł, opłacano składki od tych zasiłków na kwotę  -  1.809 zł, wypłacono zasiłki celowe i okresowe  na kwotę  -  62.198 zł.

W ramach nowej ustawy o pomocy społecznej  objęto pomocą 169 rodzin a kwota udzielonych świadczeń wyniosła       -      160.053` zł.

 

Dla dzieci z najuboższych rodzin opłacano  wyżywienie w szkołach podstawowych  dla 75 rodzin  na kwotę  -   31.218 zł, w tym na jubileusze pożycia małżeńskiego / 10 par/ i   90 – lecia urodzin / 2 osoby/.

 

Ponadto od 01.05.2004r. wprowadzono nowy system świadczeń rodzinnych, który nakłada na gminy obowiązek realizacji tego zadania. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych Wójt Gminy przekazał do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wprowadzona ustawa o świadczeniach rodzinnych obejmuje:

 

Świadczenia rodzinne, w skład których wchodzą :

 

1. Zasiłek rodzinny

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na  skutek upływu ustawowego  okresu jego pobierania;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

 

3.  Świadczenia opiekuńcze :

  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenie pielęgnacyjne

 

Na realizację powyższych zadań Ośrodek przeznaczył  -  380.588 zł.

 

Kolejną Ustawą przekazaną  przez Wójta do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej jest Ustawa o Dodatkach Mieszkaniowych, umożliwiająca  wypłatę  dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtu za co i ciepłą wodę wnioskodawcom.

Na ten cel wydatkowano  -  51.543 zł.

 

BUDŻET  OŚRODKA

 

Łączny budżet Ośrodka  na 2004 rok   wyniósł  - Plan -   869.152,00 zł.

                                                                       Wykonanie  -   804.203,00 zł

 

w tym:   Budżet wojewody  -   633.512,00 zł

    Budżet Gminy       -    235.640,00 zł

 

Ze środków  tych wydatkowano następujące kwoty :

 

BUDŻET   WOJEWODY:

 

 Rozdział   85212  -  Świadczenia Rodzinne        Plan     -   423.700,00

                                                                               Wykonanie          -       407.006,00

 

 

 W rozdziale tym wypłacono  zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami dla 176   

 rodzin, wydano  -  228 decyzji administracyjnych.

 

                   85213  -  Składka zdrowotna                           -           7.000,00

                                                                                                            -           5.506,00

 

 Składkę od świadczeń zdrowotnych opłacano za osoby pobierające zasiłki stałe,   

 stałe wyrównawcze oraz świadczenia pielęgnacyjne – łącznie dla 16 rodzin.

 

                    85214  -   Zasiłki i pomoc w naturze                 -       112.379,00  

                                                                                               -          85,543,00

 

W rozdziale tym opłacano zasiłki okresowe dla 81 rodzin, zasiłki stałe dla 7 osób, zasiłki stałe wyrównawcze dla 6 osób, macierzyński zasiłek okresowy – dla 5 kobiet.

Znaczna  różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zmiany ustawy. Od maja 2004r. zasiłki stałe /świadczenia opiekuńcze/ wypłacane są z rozdziału 85212.

 

                    85216  -   Zasiłki rodzinne /stara ustawa/         -          2.558,00

                                        obowiązująca do 30.04.2004r.                       2.557,00

 

Wypłacano tu zasiłki rodzinne dla   7 rodzin – 12 dzieci.

 

                   85219  -   Utrzymanie Ośrodka                          -        70.000,00

                                                                                                               -        70.000,00

 

Z rozdziału tego opłacano wynagrodzenia dla  4 pracowników wraz z  pochodnymi. Ponadto opłacano zakup materiałów, energię elektryczną, usługi informatyczne, delegacje, ryczałty, sorty mundurowe itd.

                  85295  -   pozostała działalność Ośrodka           -         17.876,00

                                                                                                              -         11.708,00

 

Ze środków tych opłacano dożywianie uczniów  z  rodzin o niskich dochodach. Opłacono dożywianie  dla 70 dzieci.

 

BUDŻET  GMINY :

 

 Rozdział  85214 – Zasiłki i pomoc w naturze       Plan     -   80.000,00

                                                                                   Wykonanie     -  74.510,00  

 

Z rozdziału tego wypłacano  głównie zasiłki celowe na żywność, leki i koszy leczenia dla rodzin  bez dochodu, bądź o bardzo niskich dochodach.

Pomocy finansowej udzielono – 88  rodzinom.

 

Rozdział  85215  -  Dodatki mieszkaniowe                              53.000,00

                                                                                                                      51.543,00

Z rozdziału tego opłacano  dodatki mieszkaniowe i ryczałty za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Łącznie udzielono pomocy  -  55 rodzinom , w tym:

44 rodzinom  -  mieszkania spółdzielcze

  6 rodzinom  -  mieszkania własnościowe - (5),  zakładowe – (1)

  5 rodzinom  -  mieszkania  komunalne

Ogólna liczba wypłaconych dodatków wyniosła – 526              z  tego:

na mieszkania  komunalne/gminne /    -     46

na mieszkania spółdzielcze                  -   458

    własnościowe                                   -     16

    zakładowe                                        -       6

 

Rozdział   85219   -  Utrzymanie Ośrodka                              76.900,00

                                                                                                                      76.320,00

 

Z rozdziału tego wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń łącznie  z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, opał, usługi : informatyczne, opłata za korespondencję pocztową, telefony, delegacje, ryczałty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,itd.

 

Rozdział   85295    -   Pozostała działalność Ośrodka              25.740,00

                                                                                                                       19.510,00

 

Ze środków tych opłacano obiady dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Opłacano posiłki dla – 18 dzieci.  Ponadto ze środków tych wydatkowano środki na jubileusze pożycia małżeńskiego – dla 8 par oraz  dla  2 osób obchodzących 90-lecie urodzin .

Łącznie  w 2004r. Kierownik Ośrodka wydał – 1.251 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia finansowe. Pomocą społeczną objęto  na terenie Gminy Murów – 514 rodzin .

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ  OŚRODKA

 

            W 2004 roku Ośrodek oprócz udzielanych świadczeń finansowych prowadził w ramach pracy socjalnej współpracę z wieloma instytucjami  zarówno na terenie gminy, województwa jak  i  kraju: Policją, Sądami, Zakładami Karnymi, ZUS, Funduszem Gwarancyjnym w Warszawie, Urzędami Wojewódzkimi, Starostwami , Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej,  Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Pogotowiami Opiekuńczymi, Domami Dziecka, Zakładami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Noclegowniami dla Bezdomnych, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Urzędami Gmin, organizacjami społecznymi - „Caritas”, Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju . Dla powyższych instytucji  m.in. Ośrodek bada sytuację materialną rodzin w celach: alimentacyjnych, osobom o nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych,    w celach podatkowych, umieszczania w rodzinach zastępczych , kierowania do domów pomocy społecznej., bada sytuację osób  będącymi w konflikcie z prawem, itp.         

W ramach sprawowania należytej kontroli nad klientami pomocy społecznej /zagrożonymi marginalnie/ korzystającymi ze świadczeń finansowych  Ośrodka przeprowadzono  wspólnie z miejscową Policją w godzinach wieczornych kontrolę w miejscach zamieszkania  w/w oraz barach-restauracjach na terenie gminy. Sprawowany jest również bieżący nadzór nad osobami zamieszkałymi samotnie  nie posiadającymi rodziny. Wspólnie z  pracownicami miejscowej Stacji Opieki „Caritas” organizowano wyjazdy do tych osób.

Ośrodek w ramach Rządowego Programu  nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego na rok 2003/2004 rozdysponował  konserwy mięsne dla 420 osób.

Ośrodek realizował również Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w 2004r. w części dotyczącej „wyprawki szkolnej”- zaopatrzenie  w podręczniki i przybory szkolne uczniów    z rodzin o niskich dochodach. Wyprawką objęto 15 uczniów. Łączny koszt wyprawki wyniósł -1.207,80 zł. Poniesione koszy finansowało Ministerstwo  Edukacji Narodowej     i Sportu.

            Wprowadzona od  maja 2004r. ustawa o świadczeniach rodzinnych obliguje wszystkich zatrudnionych poza granicami kraju,/ których rodziny   zamieszkują w Polsce /a  ubiegających się tam   o świadczenia rodzinne do potwierdzania zaświadczeniem  instytucji wypłacającej  te świadczenia  na terenie miejsca zamieszkania rodziny o korzystaniu, bądź nie  z tego zasiłku.    W związku z powyższym  Ośrodek wydał tym rodzinom ponad 100 zaświadczeń. Masowo wydaje się też zaświadczenia do celów stypendialnych.

Ponadto Ośrodek kieruje  podopiecznych  w złym stanie zdrowia do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności celem ustalenia  stopnia niepełnosprawności. Ponadto Ośrodek prowadzi stałą współpracę z  kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, dyrektorami szkół, przedszkoli, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spółdzielnią mieszkaniową „Dom”, radnymi, sołtysami, zakładami pracy.

 

 

informację wytworzył(a): Maria Skrzypek
za treść odpowiada: Maria Skrzypek
data wytworzenia: 13.04.2005 r.