Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia z pomocy społecznej

ŚWIADCZENIA    Z    POMOCY   SPOŁECZNEJ

I.Świadczenia pieniężne:
    1. zasiłek stały,
    2. zasiłek okresowy,
    3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
    4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
    5. pomoc dla rodzin zastępczych
    6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
    7. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

II.Świadczenia niepieniężne: 
    1. praca socjalna,
    2. bilet kredytowany
    3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
    4. składki na ubezpieczenie społeczne,
    5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
    6. sprawienie pogrzebu,
    7. poradnictwo specjalistyczne,
    8. interwencja kryzysowa,
    9. schronienie,
   10. posiłek,
   11. niezbędne ubranie,
   12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
   13.  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
   14. mieszkanie chronione,
   15. pobyt i usługi w  domu pomocy społecznej,
   16. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
   17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym , pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób samodzielnianych,
   18. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Zasiłek stały
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie pomocy,
2. Dowód osobisty,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności  w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
4. Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
5. Oświadczenie majątkowe.
Opłaty:opłat brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji .Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.   W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004r.(Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18-11-2001r. w sprawie wywiady środowiskowego oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania  zasiłku.. Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004r.(Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18-11-2001r. w sprawie wywiady środowiskowego oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania  zasiłku..
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.. 

Zasiłek okresowy
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy.
2. Dowód osobisty.
3. Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie (jeżeli w rodzinie występuje choroba)
5. Zaświadczenie  o rejestracji w Powiatowym  Urzędzie  Pracy/ w przypadku bezrobocia/
6. Zaświadczenie ze szkoły  /dzieci/ o kontynuowaniu nauki .
7. Oświadczenie majątkowe.
Opłaty: opłat brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji. Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004r.(Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18-11-2001r. w sprawie wywiady środowiskowego oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania  zasiłku..Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. nne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, otrzymywane alimenty.
Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.asiłek celowy i  specjalny 

Zasiłek  celowy
Wymagane dokumenty :

1.  Wniosek o przyznanie pomocy
2.  Dowód osobisty
3.  Zaświadczenie o sytuacji zawodowej, dochodach netto z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku wszystkich  członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4.  Oświadczenie majątkowe
Opłaty : opłat brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi) :
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego( rodzinnego) lub jego aktualizacji.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni  od dnia powzięcia wiadomości     o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad  przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004r.(Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18-11-2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz rodzaju dokumentów  wymaganych do przyznania zasiłku .
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Świadczenia zdrowotne i społeczne
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Wniosek o przyznanie świadczeń zdrowotnych
3. Decyzja przyznająca   zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne              
4. Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności
5. Orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
6.  Zaświadczenie o osiąganych dochodach wszystkich członków rodziny osiągających   dochody
Opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy:
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być  wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ lub jego aktualizacji. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni  od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /D.U.Nr 28,poz.153 z późn.zm./
Ustawa  o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001).
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Dożywianie uczniów
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie posiłku
2. Dowód osobisty
3. Zaświadczenie o sytuacji zawodowej, dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Oświadczenie majątkowe.
Opłaty: brak.
Termin załatwienia sprawy:
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu  środowiskowego/rodzinnego/ lub jego aktualizacji .
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia  powzięcia wiadomości     o potrzebie przyznania  świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających  bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001/
Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 18.11.2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania zasiłku celowego.
Uchwała Nr  212/2004  Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r.. w sprawie rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”.
Uchwała Rady Gminy z dnia 24 luty 2005. Nr XXI/109/2005 w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach na terenie gminy Murów.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Wyprawka szkolna
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy.
2. Dowód osobisty
3. Zaświadczenie o sytuacji zawodowej, dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku wszystkich  członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Opłaty: brak.
Termin załatwienia sprawy:
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego/rodzinnego/ lub jego aktualizacji .
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości      o potrzebie przyznania  świadczenia z pomocy społecznej.
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty /DU 1996,Nr 69,poz.329 z późn.zm../
Uchwała Rady Ministrów Nr  19/2003 z dnia  18 stycznia 2003r.,rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca  2003r.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Dodatek mieszkaniowy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2..Deklaracja o wysokości dochodów.
Przy składaniu wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku należy przedstawić:
. dowód osobisty
. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
. książeczkę lub rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej
. zaświadczenia potwierdzające łączne dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego,
uzyskane w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne I rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych 
Opłaty:  brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
. 00 dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych                 i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Po złożeniu wniosku ustawa upoważnia organ przyznający dodatki mieszkaniowe do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Podstawa prawna:
. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DU. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.)
. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817)
-Ustawa z dnia 8 października 2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych(Dz.U. z 2004r. Nr 240, poz.2406).
. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (DU. Nr 156, poz. 1828).

Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie pomocy.
2. Dowód osobisty.
3. Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc taki   
    dokument posiada.
4. Oświadczenie majątkowe.
5. Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia ( przy specjalistycznych usługach   opiekuńczych zaświadczenie lekarza psychiatry).
 Opłaty:  brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18-11-2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania  zasiłku
- Uchwała  Rady Gminy z dnia 24 luty 2005r. Nr XXI/110/2005  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu rodziny.
Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty.
Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o  umieszczenie
2. Dowód osobisty
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
4. Odcinek emerytury lub renty
5. Oświadczenie majątkowe
Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001/.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych
oraz rodzaju dokumentów.
Opłaty: brak.
Inne wskazówki , uwagi: Komplet dokumentacji Ośrodek przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks.Opolskich 27 celem wydania  skierowania oraz decyzji o umieszczeniu.

         Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej – zmiana
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od  1 stycznia 2004 roku decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzje ustalające odpłatność za pobyt w takim domu ustala  organ gminy właściwy  dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS  -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Przepis powyższy został wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej  ustawą  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r., art.35, ust.5 /Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz.1966/.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.
 Obowiązani do wnoszenia opłaty  w domu pomocy społecznej są:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy  z dochodów dziecka;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Komplet dokumentacji wraz z decyzją o skierowaniu i odpłatności Ośrodek przesyła do  właściwego Starostwa /Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ oraz do Domu Pomocy Społecznej.
Decyzję o skierowaniu oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

ŚWIADCZENIA   RODZINNE

 Nowy system świadczeń rodzinnych obowiązujący od 1 maja 2004 r. został wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255  z  późn.zm./

 Wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych :

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
3. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które  otrzymywały do dnia 1 maja  2004r. ustalone na siebie  świadczenia  z  funduszu alimentacyjnego;

Zaświadczenia, oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od   osób fizycznych  na zasadach ogólnych;
2. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających  się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych   przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;
3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

Pozostałe wymagane zaświadczenia:

  1. Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
  2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego, zryczałtowanego podatku  
     dochodowego za dany rok;
  3. Decyzja lub decyzje  ustalające wysokość podatku dochodowego  w formie karty 
     podatkowej;
  4. Zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa  rolnego;
  5. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego   
     w    instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  6. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego;
  7. Zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu 
    bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  8. Zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
  9. Zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;
10. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu  
      alimentacyjnego;
11. Zaświadczenie komornika o  całkowitej lub częściowej bezskutecznej egzekucji  alimentów;

Inne wymagane dokumenty :

1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności;
4. Przekazy lub przelewy  pieniężne  dokumentujące wysokość alimentów;
5. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty;
6. Dokument potwierdzający  utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
7. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
8. Kopie aktów zgonu rodziców;
9. Kopia karty pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
11. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
12. Dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia  w bursie, internacie lub  w  innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny
13.Oświadczenie osoby  fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi i dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;

Opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się  w ciągu  30 dni      od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz.2255 z późn.zm./ i  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu  i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  (Dz.U. z 2004r. Nr 45, poz.433).
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

1. Zasiłek rodzinny
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
• urodzenia dziecka;
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu  ustawowego okresu jego pobierania;
• samotnego wychowywania dziecka,
• kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
• rozpoczęcia roku szkolnego /szkoła  podstawowa +  gimnazjum/ ;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
      3.  Świadczenia opiekuńcze:
• zasiłek pielęgnacyjny
• świadczenie pielęgnacyjne   

Świadczenia   rodzinne   przysługują:

• obywatelom  polskim
• cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
• Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się;

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia  przez dziecko:

• 18 roku życia lub
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
• studentom zasiłek rodzinny nie przysługuje.


W okresie od 1 maja 2004r. do 31 sierpnia 2005r. zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

•  43,00 zł  na pierwsze i drugie dziecko
•  53,00 zł na trzecie dziecko
•  66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko

Zasiłek rodzinny na w/w okres zasiłkowy  przysługuje osobom, których dochód rodziny /za 2002 rok/        w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  - 504,00 zł.

 W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem    o niepełnosprawności lub orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty -     583,00 zł.

Inna działalność Ośrodka

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych stwierdzających sytuację  materialną, warunki socjalno-bytowe. dla Sądu, Policji/ alimentacja/, Zakładów Karnych,  Funduszu Gwarancyjnego, ZUS w Warszawie, Komisji Alkoholowej, Urzędu Gminy/umorzenia podatkowe/ itd. Ponadto stała współpraca z kuratorami sądowymi w celu sprawowania kurateli głównie młodocianych oraz osób opuszczających zakłady karne, domy dziecka na terenie gminy Murów, Policją, Ośrodkami Zdrowia, sołtysami.

- Stała współpraca z radnymi, sołtysami, szkołami, pedagogami szkolnymi, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi CARITAS, Towarzystwem Dobroczynnym, Klubami mniejszościowymi, Spółdzielnią Mieszkaniową „DOM”, służbą medyczną, wymiarem sprawiedliwości, policją ,Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON/niepełnosprawność/, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Noclegowniami dla  Bezdomnych, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Pogotowiami Opiekuńczymi oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie kraju .
- Pomoc klientom pomocy społecznej w załatwianiu różnych spraw urzędowych,  pomocy w uzyskaniu  stopnia niepełnosprawności, umieszczania w zakładach opiekuńczo-leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, rejestracji w Powiatowym  Urzędzie Pracy itd.
- Przeprowadzanie remontów w mieszkaniach socjalnych oraz kontrola nad należytym ich wykonywaniem u podopiecznych  z terenu naszej gminy.
- Ośrodek prowadzi również  patronat nad  właściwym  dysponowaniem środkami na jubileusze  50, 60, 65-lecia
pożycia małżeńskiego,.90, 95 –lecia urodzin mieszkańców gminy Murów.
- Szukanie sponsorów / rokrocznie   klienci pomocy społecznej zaopatrywani są w drzewo opałowe około  60 rodzin/.
- Organizacja i dystrybucja  darów / konserwy mięsne/. 
 Wszystkie zasiłki oraz świadczenie udzielane w pomocy społecznej  poprzedzone są wydaniem decyzji administracyjneOdpowiedzialna za informację : mgr Maria Skrzypek